pdf na stiahnutie

 

PRÍSADA DO BETÓNU

 

 

 

Všeobecné informácie

 

H-Krystal M, kryštalická izolácia betónu, je jedi­nečný chemický prostriedok pre vyplnenie kapilárneho systému betónu druhotnou hydratáciou. Prášková prísada H-Krystal M sa do betónu pridáva už pri výrobe betónovej zmesi.

Výrobok je zložený z portlandského cementu, veľmi jemne mletého kremičitého piesku a rôz­nych aktívnych chemikálií. H-Krystal M je katalyzátor v cementopieskovom nosiči, ktorý dokáže v chemickom prostredí kapilár za pomoci voľnej vody v kapilárach iniciovať nerozpustnú kryštalickú sieť dendritických vlákien a tým zaistiť masívnu nepriepustnosť betónu. Betón je tiež chránený pred poškodením drsnými prírodnými podmienkami. H-Krystal M je špeciálne vyrábaný tak, aby vyhovoval požiadavkám rôznych projektov a rôznym teplotným podmienkam. Môže byť použitý i pre betóny s prímesami ako sú po­polček a troska, pre portlandské i zmesné cementy, rovnako aj pre betóny skúšané v 28. alebo 90. dní zrenia. Pokiaľ sú betóny vyšších kategórií ukladané v bežných podmienkach a teplotách, má minimálny alebo žiaden vplyv na čas tuhnutia betónu. Pokiaľ sú teploty nižšie a betón nižšej kategórie, je potrebné počítať s miernym oneskorením tuhnutia. Betón musí obsahovať mi­nimálne 10 % cementu z váhy betónu. Popolček nie je možné počítať do tohto percentuálneho množstva. Výroba a výrobky sú pravidelne kontrolované laboratóriom TZÚS Praha a zdravotná nezávadnosť je potvrdená štátnym zdravotným ústavom (SZU Praha).

 

OBLASTI POUŽITIA

• vodojemy, bazény, akváriá • záchytné nádrže • kanalizácie, čistiarne odpadových vôd • tunely, podzemné dráhy • podzemné konštrukcie, základy • garáže, parkovacie domy • morské konštrukcie • mosty, strechy • prefabrikované konštrukcie

 

VLASTNOSTI BETÓNU 

• nie sú potrebné membránové izolácie

• po aplikácii sa stane neoddeliteľnou súčasťou betónu

• H-Krystal M je schopný znížiť koeficient priepustnosti vody v betóne na hodnoty < 1,0 × 10-12 m.s-1 

• betón je vodotesný na úrovni V30

• betóny sú tiež nepriepustné pre transformátorový olej, ropu, naftu, benzín, silážne šťavy

• zaceľuje v betóne trhliny do veľkosti min. 0,4 mm

• za prítomnosti vody prerastá v betóne rovnomerne vo všetkých smeroch

• ochraňuje betón pred chemikáliami, ktorých pH pri stálom kontakte sa pohybuje v rozmedzí od 3,0 do 11,5

• betón môže byť aj kategórie X0, pretože ošetrený je odolný aj v prostrediach XC4, XD3, XF4, XA3

• ochraňuje betón proti karbonatácii

• čiastočne realkalizuje karbonatizovaný betón

• ochraňuje budovy proti radónu

• zabraňuje priesakom soľných roztokov betónom a ochraňuje tak betón aj výstuž 

proti pôsobeniu chloridov

• betóny s prísadou H-Krystal M je možné použiť v prostredí značne nasýtenom vodou 

s rozmrazovacími pro­striedkami

• betóny s aplikáciou H-Krystal M sú odolné aj proti síranom aj siričitanom

• betóny s prísadou znášajú náročnejšie teplotné podmienky. Skúškami a sledovaním v praxi bolo pre­ukázané, že betón s použitím kryštalizácie H-Krystal M je odolný stálym teplotám od -40°C do +140°C 

• H-Krystal M v betóne zvyšuje pevnosť betónu nižších kategórií o min. 15 %

• zvyšuje požiarnu odolnosť betónu

 

VÝHODY KRYŠTALIZÁCIA

• je stály a trvalý, neopotrebováva sa

• dovoľuje betónu dýchať

• je netoxický

• pri zasypávaní zeminou, použití oceľových častí a pletiva, prípadne pri použití iných materiálov, nevyžaduje nijakú ochranu

• je menej nákladná na aplikáciu ako väčšina ostatných metód

• zvyšuje flexibilitu časového plánu 

• stavebných prác

 

VLASTNOSTI VÝROBKU

• vodotesnosť betónu STN EN 12390-8 (73 1302) min. V12

• zvýšenie pevnosti betónu nižších kategórií

• sypná hmotnosť suchej zmesi STN EN 1097-3 (72 1187) 1 250  kg.m-3

• koeficient filtrácie (ČSN CEN ISO/TS 17892-11) 4 × 10-12 m.s-1

 

CERTIFIKÁCIA

H-Krystal M sa používa ako tesniaca prísada do prostého betónu, železobetónu, pred­­pä­té­ho betónu - vrátane vy­so­kopevnostného betónu podľa STN EN 206-1 a STN 73 2401 (DIN 1045, DIN 4227).

Výrobok H-Krystal M má certifikát č. 1020/89/106/EHS/010-020094 v súlade s nor­mou EN 934-2 Zmena A1: 2005. V zmysle ustanovení § 11 zákona č. 22/1997 Z. z. o technických požiadavkách  na výrobky v znení neskorších predpisov zo dňa 25. 10. 2006.