pdf na stiahnutie

 

NÁTEROVÁ A NÁSTREKOVÁ HYDROIZOLAČNÁ HMOTA

 

 

 

Všeobecné informácie

 

H-Krystal S, kryštalická izolácia betónu, je jedinečný chemický prostriedok pre impregnáciu, ochranu a opravy betónu. H-Krystal S  je chemicky najaktívnejší. Výrobok je zložený z portlandského cementu, veľmi jemne mletého kremičitého piesku a rôz­nych aktívnych chemikálií.  Keď sa tento svetlo šedý prášok zmieša s vodou, vznikne riedka kašovitá zmes, ktorá sa nanáša ako celoplošná izolácia vo forme náteru na nadzemné aj podzemné betónové časti a to buďto striekaním vzduchovou pištoľou, alebo štetcom ako náter. Suchý H-Krystal S môžeme aplikovať aj ako povrchový vsyp alebo ako “podstrek” (nástrek) na podkladný betón.

H-Krystal S  je tiež možné použiť ako suchú zmes na utesňovanie pracovných škár a na opravu trhlín, zlých konštrukčných spojov a kaverien v betóne. Toto sa vždy kombinuje s rýchlotvrdnúcou cementovou maltou HydraPlug A alebo B. H-Krystal S je katalyzátor v cementopieskovom nosiči, ktorý dokáže v prostredí kapilár za prítomnosti voľnej vody iniciovať nerozpustnú kryštalickú sieť dendritických vlákien a tým zaistiť masívnu nepriepustnosť betónu. 

Výrobky sú pravidelne kontrolované laboratóriom TZÚS Praha a zdravotná nezávadnosť je potvrdená štátnym zdravotným ústavom (SZU Praha).

 

OBLASŤ POUŽITIA

• vodojemy, bazény, akváriá • záchytné nádrže • kanalizácie, čistiarne odpadových vôd • tunely, podzemné dráhy • podzemné konštrukcie, základy • garáže, parkovacie domy  • morské konštrukcie • mosty, strechy • prefabrikované konštrukcie

 

VLASTNOSTI BETÓNU

• betón odoláva extrémne vysokému hydrostatickému tlaku z pozitívnej alebo negatívnej strany

• H-Krystal S je schopný znížiť koeficient priepustnosti vody v betóne až na hodnoty < 1,0 × 10-12 m.s-1 

• betón je vodotesný až na stupeň vodotesnosti V12

• betóny sú tiež nepriepustné pre oleje, ropu, naftu, benzín, silážne šťavy

• zaceľuje v betóne trhliny do veľkosti min. 0,4 mm

• za prítomnosti vody prerastá v betóne do hĺbky min. 35 cm

• ochraňuje betón pred chemikáliami  ktorých pH pri stálom kontakte sa pohybuje v rozmedzí od 3,0 do 11,5 

• betón môže byť aj kategórie X0, pretože ošetrený je odolný aj v prostrediach XC4, XD3, XF4, XA3

• ochraňuje betón proti karbonatácii

• realkalizuje karbonatizovaný betón

• ochraňuje budovy proti radónu

• zabraňuje priesakom soľných roztokov a ochraňuje tak výstuž proti pôsobeniu chloridov

• betóny s aplikáciou je možné použiť v prostredí značne nasýtenom vodou s rozmrazovacími prostriedkami

• betóny s aplikáciou sú odolné proti síranom aj siričitanom   

• zvyšuje požiarnu odolnosť betónu

 

VÝHODY KRYŠTALIZÁCIE

• po aplikácii sa stane neoddeliteľnou vnútornou súčasťou betónu

• je stály a trvalý, neopotrebováva sa 

• dovoľuje betónu dýchať

• je netoxický

• nevyžaduje suchý povrch pred aplikáciou

• nevyžaduje podkladný náter, ani vyrovnávanie povrchu

• je možné ho aplikovať na obe strany betónového povrchu - negatívnu i pozitívnu - z hľadiska vodného tlaku

• nie je potrebné ho utesňovať, vyrovnávať, spevňo­vať a ani opravovať jeho rohové a okrajové švy

• pri zasypávaní zeminou aj pri použití iných materiálov, nevyžaduje nijakú ochranu

• nemôžete ho prepichnúť, roztrhnúť ani rozpárať

• je menej nákladný na aplikáciu ako väčšina ostatných metód 

• zvyšuje flexibilitu časového plánu stavebných prác

 

VLASTNOSTI VÝROBKU

• vodotesnosť betónu STN EN 12390-8 (73 1302) min. 0,7 MPa

• sypná hmotnosť suchej zmesi STN EN 1097-3 (72 1187) 1 250 ± 50 kg.m-3

• doba spracovateľnosti pri teplote +20°C a vlhkosti vzduchu 50 % je max. 0,5 hod.

 

CERTIFIKÁCIA

V zmysle ustanovení § 5 odstavec 2 zákona č. 163/2002 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov bolo vydané 29. 9. 2010 v Prahe TZÚS pod č. 204/C5/2010/010- 026949).

Výrobok H-Krystal S má certifikát č. 204/C5/2010/010-026949 v súlade s ustanovením § 5 odst. 2 nariadenia vlády č.163/2002 Sb., ktorým sa stanovia technické požiadavky na vybrané stavebné výrobky, v znení naria­denia vlády č. 312/2005 Sb. zo dňa 29. 9. 2010.